Deli
navzdol

Splošni pogoji

Splošni pogoji

1. UVODNE DOLOČBE

1.1

V nadaljevanju dokumenta so opisani pogoji poslovanja med podjetjem Nioma d.o.o., Tepanje 66b, 3210 Slovenske Konjice, v nadaljevanju: družba) ter podpisnikom pogodbe (v nadaljevanju: stranka) ne glede na njeno obliko (pravna oseba, fizična oseba, zavod…).

1.2

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z dobavo opreme, izvedbo storitve ali najema. Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in družbo uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe.

1.3

Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Nioma , prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2 SPLOŠNO

Predmet pogodbe so storitve družbe, ki se nanašajo, vendar ne izključno na spodaj navedene primere, kot so:

– Izvedba elektro inštalacij – družba skupaj s svojimi podizvajalci prevzame izvedbo elektro storitev, za kar lahko s pooblastilom stranke izvede tudi povpraševanje ter naročilo zunanjih storitev, kot je npr. priklop objekta na električno omrežje

– Dobava produktov – družba v sklopu storitev lahko dobavi različne komponente, ki so potrebne za uspešno izvedbo projekta. Družba se zavezuje, da komponente, ki v normalnem okviru pogodbe stranki niso predstavljene (npr. tip kabla, sponk, detajlne rešitve ipd.) ustrezajo tržnim zahtevam ter zakonom, ki predpisujejo vgradnjo teh materialov.

– Izvedba storitev programiranja – družba v sklopu storitev lahko izvede storitev programiranja. To je mogoče izvesti na objektu, z dovoljenjem stranke pa tudi preko oddaljenega dostopa. Možnost oddaljenega dostopa ureja poseben obrazec družbe, s katerim stranka pooblašča družbo za izvedbo servisa.

 

3 CENE IN PLAČILNI POGOJI

3.1

Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi. Stranka s podpisom pogodbe sprejme plačilne pogoje, navedene v pogodbi.

3.2

Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov. Za zamude pri plačilu se obračunajo zamudne obresti 10% letno.

3.3

Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.

 

4 PRAVICE IN DOLŽNOSTI POGODBENIH STRANK

4.1

Stranka je dolžna na vpogled dostaviti vse dokumente, ki imajo lahko vpliv na predračun, potek dela ali morebitno kasnejše delovanja sistema. Stranka se strinja z neposredno komunikacijo družbe z ostalimi kooperanti v primeru potrebne kooperacije (npr. z drugimi podjetji pri izgradnji stavbe, kot so gradbena, inštalaterska ter druga podjetja)

4.2

Stranka je odgovorna za stroške ter zamude, ki nastanejo kot posledica iz točk 3 ter 4.

5 TRAJANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena za določen čas, določen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe (tudi preko e-pošte) ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru preklica pogodbe ter nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo. Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe vgrajene oz. uporabljene opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, pri čemer stroške dostave nosi stranka.

 

6 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Družba ne odgovarja za škodo, nastalo ob neprimerni uporabi opreme.

7 KONČNE DOLOČBE

7.1

Ti splošni pogoji veljajo od 23.8.2021 dalje do preklica ali spremembe

7.2

Spremembe splošnih pogojev so veljane le, če je objavljena na spletni strani www.nioma.at in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med družbo in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.

7.3

Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. V primeru nesporazumov se stranka zaveže k uporabi mediatorja, s katerim se trudita strani razrešiti spor. V primeru neuspeha je za spore pristojno sodišče v Mariboru.

7.4

Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja.

© 2023 Nioma
Nazaj na vrh